js客户端检测

更新日期: 2019-03-28阅读: 1.7k标签: 客户端

客户端检测方式

 • 能力检测
 • 怪癖检测
 • 用户代理检测


能力检测

 1. 最常用也是最为人们广泛接受的客户端检测形式是能力检测(又称特性检测)。能力检测的目标不是识别特定的浏览器,而是识别浏览器的能力。采用这种方式不必顾及特定的浏览器如何如何,只要确定浏览器支持特定的能力,就可以给出解决方案。能力检测的基本模式如下:

   if(object.propertyInQuestion){
     // 使用object.propertyInQuestion
   }

  要理解能力检测,首先必须理解两个重要的概念。

  • 先检测达成目的的最常用的特性
  • 必须测试实际要用到的特性,一个特性存在,不一定意味着另一个特性也存在
 2. 更可靠的能力检测
  通过 typeof 确定是否为函数,进行能力检测。

   // 检查sort是不是函数
   function isSortable(object){
     return typeof object.sort == "function";
   }

  typeof 操作符用于确定 sort 的却是函数,因此可以调用他对数据进行排序。 
  在可能的情况下,尽量使用 typeof 进行能力检测。特别是宿主对象没有义务让 typeof 返回合理值。

 3. 能力检测,不是浏览器检测
  检测某个或某几个特性并不能够确定浏览器。实际上,根据浏览器不同将能力组合起来是更可取的方式,最好是一次性检测所有相关特性,而不要分别检测。

  // 确定浏览器是否支持Netspace风格的插件
  var hasNSPlugins = !!(navigator.plugins && navigator.pligins.length);
  // 确定浏览器是否具有dom1级别规定的能力
  var hasDOM1 = !!(document.getElementById && document.createElement && document.getElementByTagName);

  得到的布尔值可以在后继续使用,从而节省重新检测能力的时间。


怪癖检测

与能力检测类似,怪癖检测的目标是识别浏览器的特殊行为。但与能力检测确认浏览器支持什么能力不同,怪癖检测是想要知道浏览器存在什么缺陷("怪癖" 也就是 bug)。这通常需要运行一小段代码,以确定某一特性不能正常工作。

例如,IE8及更早版本中存在一个bug,即如果某个实例属性与[[Enumerable]]标记为 false 的某个原型属性同名,那么该实例属性将不会出现在 for-in 循环当中。

 var hasDontEnumQuik = function(){
   var o = {toString : function(){}};
   for(var props in o){
     if (props == "toString"){ 
       return false ; 
     }
   }
   return true;
 }();

一般来说,“怪癖”都是个别浏览器所独有的,而且通常被归为 bug。在相关浏览器的新版本中,这些问题可能会也可能不会被修复。由于检测 “怪癖” 设计运行代码,因此我们建议仅检测那些对你有直接影响的 “怪癖”,而且最好在脚本一开始就执行此类检测,以便尽早解决问题。


用户代理检测

用户代理检测通过检测用户代理字符串来确定实际使用的浏览器。在每一次 HTTP 请求过程中,用户代理字符串是作为响应首部发送的,而且该字符串可以通过 JavaScript 的 navigator.userAgent 属性访问。在服务器端,通过检测用户代理字符串来确定用户使用的浏览器是一种常用而且广为接受的做法。而在客户端,用户代理检测一般被当做一种万不得已才用的做法,其优先级排在能力检测和(或)怪癖检测之后。

以下是完整的用户代理字符串检测脚本,包括检测呈现引擎、平台、window操作系统、移动设备和游戏系统。


  var client = function(){

    // rendering engines
    var engine = {      
      ie: 0,
      gecko: 0,
      webkit: 0,
      khtml: 0,
      opera: 0,

      // complete version
      ver: null 
    };
    
    // browsers
    var browser = {
      
      // browsers
      ie: 0,
      firefox: 0,
      safari: 0,
      konq: 0,
      opera: 0,
      chrome: 0,

      // specific version
      ver: null
    };

    // platform/device/OS
    var system = {
      win: false,
      mac: false,
      x11: false,
      
      // mobile devices
      iphone: false,
      ipod: false,
      ipad: false,
      ios: false,
      android: false,
      nokiaN: false,
      winMobile: false,
      
      // game systems
      wii: false,
      ps: false 
    };  

    // detect rendering engines/browsers
    var ua = navigator.userAgent;  
    if (window.opera){
      engine.ver = browser.ver = window.opera.version();
      engine.opera = browser.opera = parseFloat(engine.ver);
    } else if (/AppleWebKit\/(\S+)/.test(ua)){
      engine.ver = RegExp["$1"];
      engine.webkit = parseFloat(engine.ver);
      
      // figure out if it's Chrome or Safari
      if (/Chrome\/(\S+)/.test(ua)){
        browser.ver = RegExp["$1"];
        browser.chrome = parseFloat(browser.ver);
      } else if (/Version\/(\S+)/.test(ua)){
        browser.ver = RegExp["$1"];
        browser.safari = parseFloat(browser.ver);
      } else {
        // approximate version
        var safariVersion = 1;
        if (engine.webkit < 100){
          safariVersion = 1;
        } else if (engine.webkit < 312){
          safariVersion = 1.2;
        } else if (engine.webkit < 412){
          safariVersion = 1.3;
        } else {
          safariVersion = 2;
        }  
        
        browser.safari = browser.ver = safariVersion;    
      }
    } else if (/KHTML\/(\S+)/.test(ua) || /Konqueror\/([^;]+)/.test(ua)){
      engine.ver = browser.ver = RegExp["$1"];
      engine.khtml = browser.konq = parseFloat(engine.ver);
    } else if (/rv:([^\)]+)\) Gecko\/\d{8}/.test(ua)){  
      engine.ver = RegExp["$1"];
      engine.gecko = parseFloat(engine.ver);
      
      // determine if it's Firefox
      if (/Firefox\/(\S+)/.test(ua)){
        browser.ver = RegExp["$1"];
        browser.firefox = parseFloat(browser.ver);
      }
    } else if (/MSIE ([^;]+)/.test(ua)){  
      engine.ver = browser.ver = RegExp["$1"];
      engine.ie = browser.ie = parseFloat(engine.ver);
    }
    
    // detect browsers
    browser.ie = engine.ie;
    browser.opera = engine.opera;
    
    // detect platform
    var p = navigator.platform;
    system.win = p.indexOf("Win") == 0;
    system.mac = p.indexOf("Mac") == 0;
    system.x11 = (p == "X11") || (p.indexOf("Linux") == 0);

    // detect windows operating systems
    if (system.win){
      if (/Win(?:dows )?([^do]{2})\s?(\d+\.\d+)?/.test(ua)){
        if (RegExp["$1"] == "NT"){
          switch(RegExp["$2"]){
            case "5.0":
              system.win = "2000";
              break;
            case "5.1":
              system.win = "XP";
              break;
            case "6.0":
              system.win = "Vista";
              break;
            case "6.1":
              system.win = "7";
              break;
            default:
              system.win = "NT";
              break;        
          }              
        } else if (RegExp["$1"] == "9x"){
          system.win = "ME";
        } else {
          system.win = RegExp["$1"];
        }
      }
    }
    
    // mobile devices
    system.iphone = ua.indexOf("iPhone") > -1;
    system.ipod = ua.indexOf("iPod") > -1;
    system.ipad = ua.indexOf("iPad") > -1;
    system.nokiaN = ua.indexOf("NokiaN") > -1;
    
    // windows mobile
    if (system.win == "CE"){
      system.winMobile = system.win;
    } else if (system.win == "Ph"){
      if(/Windows Phone OS (\d+.\d+)/.test(ua)){;
        system.win = "Phone";
        system.winMobile = parseFloat(RegExp["$1"]);
      }
    }
    
    // determine iOS version
    if (system.mac && ua.indexOf("Mobile") > -1){
      if (/CPU (?:iPhone )?OS (\d+_\d+)/.test(ua)){
        system.ios = parseFloat(RegExp.$1.replace("_", "."));
      } else {
        system.ios = 2; // can't really detect - so guess
      }
    }
    
    // determine Android version
    if (/Android (\d+\.\d+)/.test(ua)){
      system.android = parseFloat(RegExp.$1);
    }
    
    // gaming systems
    system.wii = ua.indexOf("Wii") > -1;
    system.ps = /playstation/i.test(ua);
    
    // return it
    return {
      engine:   engine,
      browser:  browser,
      system:   system    
    };


链接: https://www.fly63.com/article/detial/2573

内容以共享、参考、研究为目的,不存在任何商业目的。其版权属原作者所有,如有侵权或违规,请与小编联系!情况属实本人将予以删除!