js二叉树的遍历算法

更新日期: 2018-11-28阅读量: 2187标签: 算法

二叉树的概念

二叉树是非常重要的数据结构,其中一棵树最上面的点称为根节点,如果一个节点下面连接多个节点,那么该节点称为父节点,下面的节点称为子节点,二叉树的每一个节点最多有2个子节点,一个节点子节点的个数称为度,二叉树每个节点的度只能是0,1,2中的一个,度为0的节点称为叶节点。


js二叉树的实现

js实现二叉树数据结构, 完成遍历、查找最大/小值、查找特定值以及删除节点的操作。  

//定义节点
class Node {
  constructor(data){
    this.root = this;
    this.data = data;
    this.left = null;
    this.right = null
  }
}
//创建二叉搜索树(BST))
class BinarySearchTree {
  constructor(){
  this.root = null
  }
  //插入节点
  insert(data){
    const newNode = new Node(data);
    const insertNode = (node,newNode) => {
      if (newNode.data < node.data){
        if(node.left === null){
          node.left = newNode
        }else {
          insertNode(node.left,newNode)
        }
      }else {
        if(node.right === null){
          node.right = newNode
        }else{
          insertNode(node.right,newNode)
        }

      }
    };
    if(!this.root){
      this.root = newNode
    }else {
      insertNode(this.root,newNode)

    }
  }
  //中序遍历
  inOrder(){
    let backs = [];
    const inOrderNode = (node,callback) => {
      if(node !== null){
        inOrderNode(node.left,callback);
        backs.push(callback(node.data));
        inOrderNode(node.right,callback)
      }
    };
    inOrderNode(this.root,callback);
    function callback(v){
      return v
    }
    return backs
  }
  //前序遍历
  preOrder(){
    let backs = [];
    const preOrderNode = (node,callback) => {
      if(node !== null){
        backs.push(callback(node.data));
        preOrderNode(node.left,callback);
        preOrderNode(node.right,callback)
      }
    };
    preOrderNode(this.root,callback);
    function callback(v){
      return v
    }
    return backs
  }
  //后序遍历
  postOrder(){
    let backs = [];
    const postOrderNode = (node,callback) => {
      if(node !== null){
        postOrderNode(node.left,callback);
        postOrderNode(node.right,callback);
        backs.push(callback(node.data))
      }
    };
    postOrderNode(this.root,callback);
    function callback(v){
      return v
    }
    return backs
  }
  //查找最小值
  getMin(node){
    const minNode = node => {
      return node? (node.left? minNode(node.left):node):null
    };
    return minNode( node || this.root)
  }
  //查找最大值
  getMax(node){
    const minNode = node => {
      return node? (node.right? minNode(node.right):node):null
    };
    return minNode(node || this.root)
  }
  //查找特定值
  find(data){
    const findNode = (node,data) => {
      if(node===null) return false;
      if(node.data===data) return node;
      return findNode((data < node.data)? node.left: node.right,data)
    };
    return findNode(this.root,data)

  }
  //删除节点
  remove(data){
    const removeNode = (node,data) => {
      if(node === null) return null;
      if(node.data === data){
        if(node.left === null && node.right === null) return null;
        if(node.left === null) return node.right;
        if(node.right === null) return node.left;
        if(node.left !==null && node.right !==null){
        let _node = this.getMin(node.right);
        node.data = _node.data;
        node.right = removeNode(node.right,data);
        return node
        }
      } else if(data < node.data){
        node.left=removeNode(node.left,data);
        return node
      } else {
        node.right=removeNode(node.right,data);
        return node
      }
    };
    return removeNode(this.root,data)
  }
}
 //创建BST
const tree = new BinarySearchTree();
tree.insert(11);
tree.insert(7);
tree.insert(5);
tree.insert(3);
tree.insert(9);
tree.insert(8);
tree.insert(10);
tree.insert(13);
tree.insert(12);
tree.insert(14);
tree.insert(20);
tree.insert(18);
tree.insert(25);
console.log(tree);
console.log(tree.root);
//中序遍历BST
console.log(tree.inOrder());
//前序遍历BST
console.log(tree.preOrder());
//后序遍历BST
console.log(tree.postOrder());
//搜索最小值
console.log(tree.getMin());
//搜索最大值
console.log(tree.getMax());
//查找特定值
console.log(tree.find(2));
console.log(tree.find(3));
console.log(tree.find(20));
//删除节点,返回新的二叉树,不改变原来的二叉树
console.log(tree.remove(11));
a=tree.remove(11);
console.log(a.root);
console.log(tree);


站长推荐

1.云服务推荐: 国内主流云服务商,各类云产品的最新活动,优惠券领取。地址:阿里云腾讯云华为云

链接: https://www.fly63.com/article/detial/1440

js算法实现_二维数组中的查找

在一个二维数组中(每个一维数组的长度相同),每一行都按照从左到右递增的顺序排序,每一列都按照从上到下递增的顺序排序。请完成一个函数,输入这样的一个二维数组和一个整数,判断数组中是否含有该整数

js求数组中的最大差值的方法总汇

有一个无序整型数组,如何求出这个数组中最大差值。(例如:无序数组1, 3, 63, 44最大差值是 63-1=62)。实现原理:遍历一次数组,找到最大值和最小值,返回差值

六种排序算法的Js实现

本文将介绍数据排序的基本算法和高级算法。这些算法都只依赖数组来存储数据。数组测试平台首先我们构造一个数组测试平台类,这些算法非常逼真地模拟了人类在现实生活中对数据的排序。

js从数组取出 连续的 数字_实现一维数组中连续数字分成几个连续的数字数组

使用原生js将一维数组中,包含连续的数字分成一个二维数组,这篇文章分2种情况介绍如何实现?1、过滤单个数字;2、包含单个数字。

动态规划解题思路

算法能力就是程序员的内力,内力强者对编程利剑的把控能力就更强。动态规划就是,通过递推的方式,由最基本的答案推导出更复杂答案的方法,直到找到最终问题的解。

原生js实现冒泡排序算法,javascript冒泡排序

javascript冒泡排序的实现,冒泡排序是一个非常常见的排序算法,对于一个数组,每趟排序时依次比较两个相邻的数,如果他们的顺序错误就交换两数位置。

js实现将一个正整数分解质因数

js 把一个正整数分解成若干个质数因子的过程称为分解质因数,在计算机方面,我们可以用一个哈希表来存储这个结果。首先,你需要一个判断是否为质数的方法,然后,利用短除法来分解。

JS算法之深度优先遍历(DFS)和广度优先遍历(BFS)

在开发页面的时候,我们有时候会遇到这种需求:在页面某个dom节点中遍历,找到目标dom节点,我们正常做法是利用选择器document.getElementById(),document.getElementsByName()或者document.getElementsByTagName(),

JavaScript字符串压缩_js实现字符串压缩

设计一种方法,通过给重复字符计数来进行基本的字符串压缩。例如,字符串 aabcccccaaa 可压缩为 a2b1c5a3 。而如果压缩后的字符数不小于原始的字符数,则返回原始的字符串。 可以假设字符串仅包括a-z的字母

现在算法是新锐前端框架成功的重要因素

随着前端MVVM的流行,小型框架现在越来越难存活了!react, angular等打着大公司旗号的框架占了半壁江山,而avalon以其良好兼容性在国内份额不断上升。前端也与后端一样,遵循马太效应,强者愈强,弱者愈弱。最后只剩下两种框架

点击更多...

内容以共享、参考、研究为目的,不存在任何商业目的。其版权属原作者所有,如有侵权或违规,请与小编联系!情况属实本人将予以删除!