css条纹背景样式、及方格斜纹背景的实现

时间: 2018-03-19阅读: 4137标签: 背景

一、横向条纹
如下代码

background: linear-gradient(#fb3 20%, #58a 80%)

上面代码表示整个图片的上部分20%和下部分20%是对应的纯色,只有中间的部分是渐变色。如果让中间的部分逐渐缩小,当中间部分变为0即上下两种颜色的七点和终点相同是,就没有了渐变而变成了两种颜色的色条:

background: linear-gradient(#fb3 50%, #58a 50%);

接下来可以通过设置背景的大小,让背景高度变小并且背景默认为repeat,从而出现条纹状

background: linear-gradient(#fb3 50%, #58a 50%);  
background-size: 100% 30px;

我们可以不设定第二个颜色的起始位置,设置为0,则浏览器默认为接着上一个颜色开始:

background: linear-gradient(#fb3 30%, #58a 0);  
background-size:100% 30px;

这样就形成了一个黄色占30%蓝色占70%的条纹状背景
也可以设置多种颜色,下面设置了三种颜色的条纹:

background: linear-gradient(#fb3 33.3%, #58a 0, #58a 66.6%,yellowgreen 0);  
background-size: 100% 45px;

 
二、竖向条纹
只需要在linear-gradient方法中加一个前缀即可。注意还需颠倒background-size长宽的设定

background: linear-gradient(to rightright, #fb3 50%, #58a 0);   
background-size:30px 100%;


三、斜向条纹
可以通过修改background-size的值以及为linear-gradient添加角度来实现斜向的条纹:

background: linear-gradient(45deg, #fb3 50%, #58a 0);  //让背景的渐变带有倾斜
background-size:30px 30px;  //每一块小组成部分固定宽度和高度

但这样做的结果是只会形成一小块一小块的斜线,而不是整体div的斜线,我们需要以四个小div为一组绘制斜线,添加linear-gradient中的颜色分解:

background: linear-gradient(45deg, #fb3 25%, #58a 0, #58a50%, #fb3 0, #fb3 75%, #58a 0);   
background-size:30px 30px;


四、使用repeat-linear-gradient
对于斜线的背景绘制,使用repeat-linear-gradient方法更有效。使用该方法的时候,设置的颜色变化会自动进行重复直到铺满整个div。实例代码如下:

background: repeating-linear-gradient(45deg, #fb3, #58a 30px);

通过这种方式可以任意更改角度,而不会出现上中方法中的调节困难

background: repeating-linear-gradient(60deg, #fb3, #fb315px, #58a 0, #58a 30px);

(这种方法其实相当于将size的控制和gradient的控制合到了一起)
 
五、关于颜色的设定
有时我们希望条纹背景的颜色之间是相近的颜色,但是如果手动设定这个颜色的#很不方便,也很难发现要选择什么样的颜色。可以使用如下方法:

background: #58a;   
background-image: repeating-linear-gradient(30deg,   
hsla(0,0%,100%,.1),   
hsla(0,0%,100%,.1)15px,   
transparent 0,transparent 30px);

这种方法的原理是:指定背景中最深的颜色,条文中其他相近色用透明度进行调整


六、综合实例
这里效果图一起放上来了,与下面的样式一一对应:


公用部分:

.stripes {  
  height: 250px;  
  width: 375px;  
  float: left;  
  margin: 10px;    
  -webkit-background-size: 50px 50px;  
  -moz-background-size: 50px 50px;  
  background-size: 50px 50px; /* 控制条纹的大小 */ 
    
  -moz-box-shadow: 1px 1px 8px gray;  
  -webkit-box-shadow: 1px 1px 8px gray;  
  box-shadow: 1px 1px 8px gray;  
}


图1:

.horizontal {  
  background-color: #0ae;  
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, color-stop(.5, rgba(255, 255, 255, .2)), color-stop(.5, transparent), to(transparent));  
  background-image: -moz-linear-gradient(rgba(255, 255, 255, .2) 50%, transparent 50%, transparent);  
  background-image: -o-linear-gradient(rgba(255, 255, 255, .2) 50%, transparent 50%, transparent);  
  background-image: linear-gradient(rgba(255, 255, 255, .2) 50%, transparent 50%, transparent);  
}

图2:
.vertical {  
  background-color: #f90;  
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 0, color-stop(.5, rgba(255, 255, 255, .2)), color-stop(.5, transparent), to(transparent));  
  background-image: -moz-linear-gradient(0deg, rgba(255, 255, 255, .2) 50%, transparent 50%, transparent);  
  background-image: -o-linear-gradient(0deg, rgba(255, 255, 255, .2) 50%, transparent 50%, transparent);  
  background-image: linear-gradient(0deg, rgba(255, 255, 255, .2) 50%, transparent 50%, transparent);  
}


图3:

.picnic {  
  background-color:white;  
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, rgba(200, 0, 0, .5)), to(rgba(200, 0, 0, .5))),  
           -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 0, color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, rgba(200, 0, 0, .5)), to(rgba(200, 0, 0, .5)));  
  background-image: -moz-linear-gradient(transparent 50%, rgba(200, 0, 0, .5) 50%, rgba(200, 0, 0, .5)),  
           -moz-linear-gradient(0deg, transparent 50%, rgba(200, 0, 0, .5) 50%, rgba(200, 0, 0, .5));  
  background-image: -o-linear-gradient(transparent 50%, rgba(200, 0, 0, .5) 50%, rgba(200, 0, 0, .5)),  
           -o-linear-gradient(0deg, transparent 50%, rgba(200, 0, 0, .5) 50%, rgba(200, 0, 0, .5));  
  background-image: linear-gradient(transparent 50%, rgba(200, 0, 0, .5) 50%, rgba(200, 0, 0, .5)),  
           linear-gradient(0deg, transparent 50%, rgba(200, 0, 0, .5) 50%, rgba(200, 0, 0, .5));  
}


图4:

.picnic {  
  background-color:white;  
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, rgba(200, 0, 0, .5)), to(rgba(200, 0, 0, .5))),  
           -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 0, color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, rgba(200, 0, 0, .5)), to(rgba(200, 0, 0, .5)));  
  background-image: -moz-linear-gradient(transparent 50%, rgba(200, 0, 0, .5) 50%, rgba(200, 0, 0, .5)),  
           -moz-linear-gradient(0deg, transparent 50%, rgba(200, 0, 0, .5) 50%, rgba(200, 0, 0, .5));  
  background-image: -o-linear-gradient(transparent 50%, rgba(200, 0, 0, .5) 50%, rgba(200, 0, 0, .5)),  
           -o-linear-gradient(0deg, transparent 50%, rgba(200, 0, 0, .5) 50%, rgba(200, 0, 0, .5));  
  background-image: linear-gradient(transparent 50%, rgba(200, 0, 0, .5) 50%, rgba(200, 0, 0, .5)),  
           linear-gradient(0deg, transparent 50%, rgba(200, 0, 0, .5) 50%, rgba(200, 0, 0, .5));  
}


图5:

.angled-135 {  
  background-color: #c16;  
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%,  
              color-stop(.25, rgba(255, 255, 255, .2)), color-stop(.25, transparent),  
              color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, rgba(255, 255, 255, .2)),  
              color-stop(.75, rgba(255, 255, 255, .2)), color-stop(.75, transparent),  
              to(transparent));  
  background-image: -moz-linear-gradient(-45deg, rgba(255, 255, 255, .2) 25%, transparent 25%,  
            transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .2) 50%, rgba(255, 255, 255, .2) 75%,  
            transparent 75%, transparent);  
  background-image: -o-linear-gradient(-45deg, rgba(255, 255, 255, .2) 25%, transparent 25%,  
            transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .2) 50%, rgba(255, 255, 255, .2) 75%,  
            transparent 75%, transparent);  
  background-image: linear-gradient(-45deg, rgba(255, 255, 255, .2) 25%, transparent 25%,  
            transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .2) 50%, rgba(255, 255, 255, .2) 75%,  
            transparent 75%, transparent);  
}


图6:

.checkered {  
  background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.25, #555), color-stop(.25, transparent), to(transparent)),  
           -webkit-gradient(linear, 0 100%, 100% 0, color-stop(.25, #555), color-stop(.25, transparent), to(transparent)),  
           -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.75, transparent), color-stop(.75, #555)),  
           -webkit-gradient(linear, 0 100%, 100% 0, color-stop(.75, transparent), color-stop(.75, #555));  
  background-image: -moz-linear-gradient(45deg, #555 25%, transparent 25%, transparent),  
           -moz-linear-gradient(-45deg, #555 25%, transparent 25%, transparent),  
           -moz-linear-gradient(45deg, transparent 75%, #555 75%),  
           -moz-linear-gradient(-45deg, transparent 75%, #555 75%);  
  background-image: -o-linear-gradient(45deg, #555 25%, transparent 25%, transparent),  
           -o-linear-gradient(-45deg, #555 25%, transparent 25%, transparent),  
           -o-linear-gradient(45deg, transparent 75%, #555 75%),  
           -o-linear-gradient(-45deg, transparent 75%, #555 75%);  
  background-image: linear-gradient(45deg, #555 25%, transparent 25%, transparent),  
           linear-gradient(-45deg, #555 25%, transparent 25%, transparent),  
           linear-gradient(45deg, transparent 75%, #555 75%),  
           linear-gradient(-45deg, transparent 75%, #555 75%);  
}


html代码:

<div class="horizontal stripes"></div> 
<div class="vertical stripes"></div> 
<div class="picnic stripes"></div> 
<div class="angled stripes"></div> 
<div class="angled-135 stripes"></div> 
<div class="checkered stripes"></div>站长推荐

1.云服务推荐: 国内主流云服务商,各类云产品的最新活动,优惠券领取。地址:阿里云腾讯云华为云

链接: http://www.fly63.com/article/detial/521

微信小程序背景图为什么显示不出来?解决背景图片显示问题

在调试工具上都是可以显示的,但是扫面上传到手机上却显示不出来,这是为什么呢?这是由于:background-image 只能用网络url或者base64图片编码 , 本地图片只能用 image标签src属性才行。

10 个独特的 CSS 背景视觉效果

这几年的web设计中,大背景的设计变得越来越流行。特别是在现在大屏大行其道的情况下,设计师在设计中越来越多的使用大分辨率的背景图来填充屏幕,这样更能制造独特的视觉效果,能更好的传达他们想要向用户传达的内容。

css sprite

提高首评加载速度,除了要将所有使用的图片,资源文件压缩,添加懒加载,还需要合并页面中使用到的所有图标到一张大图里,减少请求次数,所有图标放到一张大图上,使用background定位

css背景图充满整个屏幕

我想让整个界面有一个背景图片,自然想到的是在body上加background,加载背景图 ;背景图垂直、水平均居中;当内容高度大于图片高度时,背景图像的位置相对于viewport固定 ;

Flutter设置背景图片

在我们平时的开发中会经常使用到背景图片,下面我这介绍的是Container通过BoxDecoration来设置的;Scaffold路由页面的骨架,我们在里面可以拼装出一个完整的路由页面

CSS3制作文字背景图

文字带上渐变色,或者说让文字透出图片。这些效果 CSS 属性也可以完成。 使用 mix-blend-mode 能够轻易实现,我们只需要构造出黑色文字,白色底色的文字 div ,叠加上图片,再运用 mix-blend-mode 即可,简单原理如下:

HTML5实现首页动态视频背景

你想实现动态视频作为背景的首页吗?来,一起来学习,本文将带你一起实现H5动态视频背景;首先网上找一段清晰的视频下载下来,最好是MP4格式的;

CSS3背景 background-size

设置背景图片的大小,以长度值或百分比显示,还可以通过cover和contain来对图片进行伸缩。auto:默认值,不改变背景图片的原始高度和宽度;contain:容纳,即将背景图片等比缩放至某一边紧贴容器边缘为止。

详解如何给背景图片加颜色遮罩

前段时间在开发中,遇到需要给背景层加颜色遮罩的项目,现在特定总结一下给背景图层加颜色遮罩的方法。方法一:通过定位叠加(注意层级)

css如何将图片横向平铺?

在CSS中,可以使用background(背景)属性来添加图片,默认图片是向x轴和y轴重复。那么css如何将图片横向平铺?下面本篇文章就来给大家介绍一下使用CSS将图片横向平铺的方法,希望对大家有所帮助。

点击更多...

内容以共享、参考、研究为目的,不存在任何商业目的。其版权属原作者所有,如有侵权或违规,请与小编联系!情况属实本人将予以删除!