js二叉树的遍历算法

时间: 2018-11-28阅读: 1949标签: 算法

二叉树的概念

二叉树是非常重要的数据结构,其中一棵树最上面的点称为根节点,如果一个节点下面连接多个节点,那么该节点称为父节点,下面的节点称为子节点,二叉树的每一个节点最多有2个子节点,一个节点子节点的个数称为度,二叉树每个节点的度只能是0,1,2中的一个,度为0的节点称为叶节点。


js二叉树的实现

js实现二叉树数据结构, 完成遍历、查找最大/小值、查找特定值以及删除节点的操作。  

//定义节点
class Node {
  constructor(data){
    this.root = this;
    this.data = data;
    this.left = null;
    this.right = null
  }
}
//创建二叉搜索树(BST))
class BinarySearchTree {
  constructor(){
  this.root = null
  }
  //插入节点
  insert(data){
    const newNode = new Node(data);
    const insertNode = (node,newNode) => {
      if (newNode.data < node.data){
        if(node.left === null){
          node.left = newNode
        }else {
          insertNode(node.left,newNode)
        }
      }else {
        if(node.right === null){
          node.right = newNode
        }else{
          insertNode(node.right,newNode)
        }

      }
    };
    if(!this.root){
      this.root = newNode
    }else {
      insertNode(this.root,newNode)

    }
  }
  //中序遍历
  inOrder(){
    let backs = [];
    const inOrderNode = (node,callback) => {
      if(node !== null){
        inOrderNode(node.left,callback);
        backs.push(callback(node.data));
        inOrderNode(node.right,callback)
      }
    };
    inOrderNode(this.root,callback);
    function callback(v){
      return v
    }
    return backs
  }
  //前序遍历
  preOrder(){
    let backs = [];
    const preOrderNode = (node,callback) => {
      if(node !== null){
        backs.push(callback(node.data));
        preOrderNode(node.left,callback);
        preOrderNode(node.right,callback)
      }
    };
    preOrderNode(this.root,callback);
    function callback(v){
      return v
    }
    return backs
  }
  //后序遍历
  postOrder(){
    let backs = [];
    const postOrderNode = (node,callback) => {
      if(node !== null){
        postOrderNode(node.left,callback);
        postOrderNode(node.right,callback);
        backs.push(callback(node.data))
      }
    };
    postOrderNode(this.root,callback);
    function callback(v){
      return v
    }
    return backs
  }
  //查找最小值
  getMin(node){
    const minNode = node => {
      return node? (node.left? minNode(node.left):node):null
    };
    return minNode( node || this.root)
  }
  //查找最大值
  getMax(node){
    const minNode = node => {
      return node? (node.right? minNode(node.right):node):null
    };
    return minNode(node || this.root)
  }
  //查找特定值
  find(data){
    const findNode = (node,data) => {
      if(node===null) return false;
      if(node.data===data) return node;
      return findNode((data < node.data)? node.left: node.right,data)
    };
    return findNode(this.root,data)

  }
  //删除节点
  remove(data){
    const removeNode = (node,data) => {
      if(node === null) return null;
      if(node.data === data){
        if(node.left === null && node.right === null) return null;
        if(node.left === null) return node.right;
        if(node.right === null) return node.left;
        if(node.left !==null && node.right !==null){
        let _node = this.getMin(node.right);
        node.data = _node.data;
        node.right = removeNode(node.right,data);
        return node
        }
      } else if(data < node.data){
        node.left=removeNode(node.left,data);
        return node
      } else {
        node.right=removeNode(node.right,data);
        return node
      }
    };
    return removeNode(this.root,data)
  }
}
 //创建BST
const tree = new BinarySearchTree();
tree.insert(11);
tree.insert(7);
tree.insert(5);
tree.insert(3);
tree.insert(9);
tree.insert(8);
tree.insert(10);
tree.insert(13);
tree.insert(12);
tree.insert(14);
tree.insert(20);
tree.insert(18);
tree.insert(25);
console.log(tree);
console.log(tree.root);
//中序遍历BST
console.log(tree.inOrder());
//前序遍历BST
console.log(tree.preOrder());
//后序遍历BST
console.log(tree.postOrder());
//搜索最小值
console.log(tree.getMin());
//搜索最大值
console.log(tree.getMax());
//查找特定值
console.log(tree.find(2));
console.log(tree.find(3));
console.log(tree.find(20));
//删除节点,返回新的二叉树,不改变原来的二叉树
console.log(tree.remove(11));
a=tree.remove(11);
console.log(a.root);
console.log(tree);


站长推荐

1.云服务推荐: 国内主流云服务商,各类云产品的最新活动,优惠券领取。地址:阿里云腾讯云华为云

链接: http://www.fly63.com/article/detial/1440

为什么我认为数据结构与算法对前端开发很重要?

一个具有层级结构的数据,实现这个功能非常容易,因为这个结构和组件的结构是一致的,递归遍历就可以了。但是,由于后端通常采用的是关系型数据库,所以返回的数据通常会是这个样子:前端这边想要将数据转换一下其实也不难,因为要合并重复项

JavaScript 面试中常见算法问题详解

所谓提升,顾名思义即是 JavaScript 会将所有的声明提升到当前作用域的顶部。这也就意味着我们可以在某个变量声明前就使用该变量,不过虽然 JavaScript 会将声明提升到顶部,但是并不会执行真的初始化过程。

JS中常用的排序方法

通过相邻数据元素的交换,逐步将待排序序列变为有序序列,如果前面的数据大于后面的数据,就将两值进行交换,将数据进行从小到大的排序,这样对数组的第0个数据到N-1个数据进行一次遍历后

JavaScript实现获取两个排序数组的中位数算法示例

给定两个大小为 m 和 n 的有序数组 nums1 和 nums2 。请找出这两个有序数组的中位数。要求算法的时间复杂度为 O(log (m+n)) 。你可以假设 nums1 和 nums2 不同时为空。

js从数组取出 连续的 数字_实现一维数组中连续数字分成几个连续的数字数组

使用原生js将一维数组中,包含连续的数字分成一个二维数组,这篇文章分2种情况介绍如何实现?1、过滤单个数字;2、包含单个数字。

js中常用的基础算法

今天给大家分享一下js中常用的基础算法,废话不多说,直接上代码;两个数字调换顺序;对象排序,安装对象中的id排序对象的位置;冒泡排序 ;随机出现不同的数字;字符串大小写互换

js常见排序算法实现:冒泡排序,快速排序

冒泡排序原理:对数组进行遍历,根据相邻两个元素大小进行交换,每一次遍历都将最小值推至最前方,然后对剩下的值再次进行比较;快速排序原理:从数组中取一个基准值,将剩下的值与基准值比较

Js队列和双端队列

最新添加的元素必须排在队列的末尾。在生活中也有队列的应用,比如我们在售票处排队等票,队头的人先拿到票,就走了,而新来的人,就必须排在队伟文明排队。

js算法实现_二维数组中的查找

在一个二维数组中(每个一维数组的长度相同),每一行都按照从左到右递增的顺序排序,每一列都按照从上到下递增的顺序排序。请完成一个函数,输入这样的一个二维数组和一个整数,判断数组中是否含有该整数

JavaScript十大排序必修算法

冒泡排序通过相邻元素的比较和交换,使得每一趟循环都能找到未有序数组的最大值或最小值,双向冒泡普通的冒泡排序在一趟循环中只能找出一个最大值或最小值,双向冒泡则是多一轮循环既找出最大值也找出最小

点击更多...

内容以共享、参考、研究为目的,不存在任何商业目的。其版权属原作者所有,如有侵权或违规,请与小编联系!情况属实本人将予以删除!